عکاسی خلاقانه ی انتزاعی (Abstract)

عکاسی خلاقانه ی انتزاعی (Abstract)برای خلق یک اثر بصری جذاب، اولویت با شکل، رنگ، خط و بافت در ترکیب بندی است. با توجه به نوع عکاسی انتزاعی، به جز یک دوربین عکاسی، از هر نوعی که دوست دارید و ابتکار به تجهیزات خاص دیگری نیاز نخواهید داشت.

 

گام اول: عکاسی انتزاعی چیست؟

نمی توان به سادگی یک تعریف مشخص یا توضیحی واضح از جزئیات عکاسی انتزاعی ارائه داد و همانند هنر انتزاعی، در عکس انتزاعی نیز محتویات اهمیت ندارند و معمولا مبهم اند. برای خلق یک اثر بصری جذاب، اولویت با شکل، رنگ، خط و بافت در ترکیب بندی است. با توجه به نوع عکاسی انتزاعی، به جز یک دوربین عکاسی، از هر نوعی که دوست دارید و ابتکار به تجهیزات خاص دیگری نیاز نخواهید داشت.

 

 

 

 


گام دوم: تکنیک

پس چطور می توان عکس های انتزاعی ثبت کرد؟

در اولین گام به موضوع هایی توجه کنید که جذاب و گیرا باشند. من هر وقت که عکس های انتزاعی می گیرم به طور غریزی مجذوب موضوع عکس می شوم. نکته ای از موضوع باید نگاه مرا به خود جلب کند. در برخورد با موضوع