ارائه الگویی جهت سیاستگذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران

ارائه الگویی جهت سیاستگذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایرانرسانه‌ها در عصر ارتباطات و اطلاعات، یکی از مهم‌ترین ابزار دسترسی به اهداف تلقی می‌شوند. از این رو پس از جنگ جهانی دوم، رسانه‌ها به شدت مورد استقبال قرار گرفتند . کارشناسان ارتباطات، رسانه‌های ارتباطی را مسیرهایی می‌دانند که از طریق آنها پیامی به مخاطبان می‌رسد.

مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران و ارائه الگوی مفهومی انجام گرفته، از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع داده‌ها، کمی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. ۳۰ نفر از اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم ارتباطات، مدیریت فرهنگی و علوم سیاسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از مرور کتابخانه‌ای و اینترنتی پیشینه، فهرستی از نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها تهیه و پرسشنامه اول تحقیق تدوین شد تا وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گیرد.

دانلود مقاله: ارائه الگویی جهت سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt