بازی خبری و جنگ نرم

بازی خبری و جنگ نرمبا شکل‌گیری و توسعه انواع باز ی‌های رایانه‌ای و آنلاین و درک اثرگذاری بالای این بازی‌ها بر کاربران، نه تنها دولت‌ها و سازمان‌های غیرخبری، بلکه سازمان‌های خبری نیز به سمت بهره‌گیری از بازی‌های مذکور سوق یافته‌اند.

توسعه بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین، با درک اثرگذاری بالای این بازی‌ها بر کاربران، نه تنها بلکه سازمان‌های خبری را نیز با، « بازی سازی » دولت‌ها و سازمان‌های غیرخبری را در قالب به بهره‌گیری از این نوع بازی‌ها سوق داده است. بازی‌های خبری که «بازی خبری» عنوان
امروزه نوع جدیدی از روایت در حوزه روزنامه‌نگاری محسوب می شوند، همچون دیگر بازی‌های تبدیل شده‌اند . پیش‌بینی شده که بین « جنگ نرم » رایانه‌ای و آنلاین، به ابرازی در خدمت سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ این نوع بازی‌ها ۱۰ درصد رشد داشته باشند. با درک تأثیر بازی‌های می‌یابند، « بازی‌های ممنوعه» مذکور، به ویژه از منظر ایدئولوژیکی که گاه شباهت‌هایی به شناخت دقیق بازی خبری، مفهوم، انواع، نحوه طراحی، چالش‌ها و خطوط قرمز در این نوع بازی را به ویژه از دریچه «جنگ نرم» ضروری می‌سازد که تمرکز اصلی این مقاله نیز نیز بر آن است.

 

دانلود مقاله: بازی خبری و جنگ نرم

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt