تأثیر رسانه بر شبکه‌های اجتماعی و کنش اجتماعی در ایران

تأثیر رسانه بر شبکه‌های اجتماعی و کنش اجتماعی در ایرانرسانه‌ها واسطه‌ی فعال بوده و ایجادکننده‌ی تفاهم و تزاحم میان شهروندان هم در واحدهای ملّی و هم در واحدهای فراملّی هستند. رسانه‌ها با ذهنیت‌سازی و نمادپردازی به پدیده‌ها و حوادث و کردارها، محتوا و درون داشت خاص خود را تولید می‌کنند و انتقال می‌دهند.

در عصر کنونی، با توسعه‌ی ارتباطات جمعی، به خصوص ارتباطات رسانه‌ای، تأ ثیر و توسعه‌ی هویت شخصی و نظام اجتماعی، تا حد موازین و معیارهای جهانی و عام صورت گرفته است. بنابراین، هم بر اولویت‌‌های ارزشی جامعه و هم بر درجه‌ی وفاق ارزشی جامعه در سامان‌دهی نظام رفتاری جامعه مؤثر خواهدبود . به تعبیر دیگر ، شکل‌گیری فرآیند از نظام ارزشی و بسترهای مولّد آن، هم در کانون‌های رسمی «معنازدایی» و «خاصیت زدایی» نهادی سیستمی و هم کانون‌های غیررسمی مانند زیست بوم فرهنگی، محلّی شده است.
در این پژوهش، با استفاده از شیوه‌ی مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه ای به بررسی نظری رابطه‌ی رسانه و شبکه‌های اجتماعی از یک طرف و فرآیند تعاملی و تحولی آن بر نظام کنش اجتماعی و هویتی در سطح خرد و کلان می‌پردازیم و با رویکرد تحلیلی، تأثیرات عینی و ذهنی ظهور رسانه‌های نوین را به عنوان مرکز قدرت خودگردان نظام ارزشی، که موجب تقویت شخصی سازی امر اجتماعی در چارچوب فضای رسانه‌ای – جهانی شده است، بررسی می‌کنیم.

 

دانلود مقاله:

تأثیر رسانه بر شبکه‌های اجتماعی و کنش اجتماعی در ایران

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt