رابطه شبکه‌های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان

رابطه شبکه‌های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویانشاید مفهوم «شبکه اجتماعی» همزمان با پیدایش بشر باشد، اما کاربرد این واژه در سال ۱۹۴۵ صورت گرفت. جی ای بارنز برای نخستین بار از اصطلاح شبکه اجتماعی برای مشخص کردن الگوهایی از رشته‌ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص می کنند و توسط عموم و دانشمندان علوم اجتماعی به کار می رود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان بوده است. این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ( ۴۲۵۶ نفر ) در سال ۱۳۹۴ می باشد . از بین دانشجویان مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. این افراد، در بررسی میدانی با استفاده از پرسش نامه سلامت اجتماعی و پرسش نامه‌های محقق ساخته شبکه‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی شبکه مورد مطالعه قرار گرفتند.

 

دانلود مقاله: رابطه شبکه های اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt