روش‌های موثر مدیریت در رسانه

روش‌های موثر مدیریت در رسانهمدیریت در رسانه، سازماندهی و عملکرد مبتنی بر مشی رسانه یی است که چشم انداز ما را در عرصۀ اطلاع رسانی به شکل پویا شکل می‌دهد.

مدیریت در رسانه، کار دشوار و چند پهلو است؛ دشواری آن مبتنی بر فهم سازوکارهای مدیریتی در عرصۀ اطلاع رسانی است و چند پهلو بودن آن هم مربوط به عوامل درون سازمانی (خبرنگاران، مدیران، سردبیران، سیاست های رسانه و …) و عوامل برون سازمانی (مردم و مخاطبان، صاحبان آگاهی‌ها، گروه‌های فشار، قوانین و مقررات مطبوعاتی و توجه به مشی عمومی در جامعه) است. این دشواری و چند پهلو بودن در حوزه‌ی مدیریت زمانی فرا راه مان قرار می‌گیرد که ما به عنوان کارگزار و مسئول، رسانه‌ای را مدیریت کنیم.

برای دست یابی به کاهش و رفع این دشواری‌ها و نیز احاطه بر ارتباطات چند پهلو در عرصۀ مدیریت رسانه، بهتر است روش های مؤثر در زمینۀ مدیریت در رسانه را فرا بگیریم تا با عملی نمودن این روش ها (تا جایی که ممکن است) به این تاثیرگذاری در حوزه‌ی مدیریت رسانه برسیم.

 

دانلود مقاله: روش‌های موثر مدیریت در رسانه

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt