سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی های ساختی، تعاملی وکارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران

سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی های ساختی، تعاملی وکارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران



روابط اجتماعی هسته اصلی جامعه محسوب می‌گردد و موجب می‌شود کنشگران با گسترش پیوندهای خود، کنش‌های خود را در ساختار جامعه تسهیل نمایند و از این طریق به اهداف خود دست یابند . همه افراد در جامعه به نوعی در تلاش برای برقراری ارتباط با دیگران می‌باشند تا مبادلات خود را در زمینه‌های مختلف سرعت دهند.

تعاملات اجتماعی از عناصر بنیادین هر جامعه‌ای محسوب می شود. بر اساس دیدگاه شبکه، روابط و پیوندها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند و فرد از طریق آن‌ها به منابع و حمایت‌های موجود در شبکه دسترسی می‌یابد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سرمایه اجتماعی شبکه زنان و مردان در تهران می باشد. فرض بر آن است که زنان و مردان به دلیل تفاوت در ساختار زندگی و به دلیل نابرابری‌های جنسیتی، دارای سرمایه اجتماعی متفاوت می‌باشند. تفاوت در سرمایه اجتماعی شبکه ، در ابعاد ساختی (اندازه و ترکیب شبکه)، تعاملی (فراوانی تماس، صمیمیت ) و کارکردی (حمایت‌ها) مطرح می باشد.

 

دانلود مقاله: سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt