شایعه و فریب اطلاعاتی

شایعه و فریب اطلاعاتیشایعه معمولا از هیچ شروع نمی‌شود بلکه از یک زمینه و بنیان واقعی یا نزدیک به واقعیت نشات می‌گیرد تا بتواند کارکرد خود را ایفا کند. در دورانی که وسایل ارتباط جمعی وجود نداشته، یکی از منابع خبری مردم شایعه بود و چون مردم تشنه آگاهی یافتن از مسایل دیگران بودند، به راحتی هم گوش به سخنان کسانی می‌دادند که یک خبری را با شاخ و برگ‌های فراوانی عرضه می‌کردند.

در بین پدیده های روانی جمعی ، افکار عمومی گسترده ترین و آشکار ترین آنهاست . این پدیده شگرف که با پویایی توانمند خود سرنوشت جامعه ها را رقم می زند ، به موتوری می ماند که چرخ های اجتماعی را به گردش در می آورد ، ماشینی که می سازد ،تخریب می کند ، تند می رود ، سر و صدا به راه می اندازد و نیز خاموش می‌شود، افکار عمومی صدای مردم است، این صدا در همه جا و همه وقت به شیوه‌های مختلف شنیده می‌شود، اما در اکثر جوامع، حتی جوامع مدعی دموکراسی، گوش شنوایی پیدا نمی‌کند.

افکار عمومی بخشی از تاریخ ملت هاست ،و در هر جامعه در بستر قالب های ارزشی ، اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شکل می گیرد و تحول می پذیرد . به عبارت دیگر ، هر جامعه تنوع فکری و عقیدتی مخصوص  خود را دارد و واکنش های جمعی خاص خود را نشان می دهد. ماهیت و صورت افکار از یک جامعه به دیگر و حتی از زمانی به زمان دیگر در یک جامعه تفارت دارد . بنابراین بررسی افکار مستلزم شناخت فضایی است که درآن شکل می گیرد.

 

 

دانلود مقاله:

شایعه و فریب اطلاعاتی

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt