شبکه های اجتماعی مجازی و شادکامی

شبکه های اجتماعی مجازی و شادکامیدانشمندان مفهوم شبکه‌ی اجتماعی را به عنوان استعارهای برای توصیف مجموعه‌ای از روابط میان افراد به‌کارمی‌برند. در این دیدگاه، مهمترین مسئله روابط موجود در اجتماع است و واحد تشکیل‌دهنده‌ی ساخت جامعه با حداقل نوعی نظام رابطه‌ای در کوچکترین مقیاس آن فرض می‌شود.

هدف این مطالعه بررسی اثر شبکه‌ی اجتماعی مجازی بر سرمایه‌ی اجتماعی و میزان شادکامی افراد عضو در یکی از سایت شبکه‌های اجتماعی است . داده‌ها با تکنیک پیمایش و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با حجم نمونه‌ی ۲۵۵ نفر جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج نشان داد افراد با عضویت و مشارکت در این سایت شبکه‌های اجتماعی مواردی را بدین شرح به‌دست می‌آورند: افزایش شبکه‌های ارتباطی، عضویت در گروه‌های مختلف، تبعیت از هنجارها و قوانین، ایجاد اعتماد به دیگران و گروه‌ها، بهدست آوردن اطلاعات و حمایت و در نهایت دسترسی به منابع مختلف که همگی این موارد مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی است. افزایش سرمایه‌ی اجتماعی در این سایت شبکه‌های مجازی بر تجربه و احساس مثبت تأثیر افزایشی و بر تجربه و احساس منفی تأثیر کاهشی می گذارد که نهایتاً به افزایش شادکامی منجر می‌شود؛ در نهایت، عضویت و مشارکت در شبکه‌های اجتماعی مجازی باعث افزایش سرمایه‌ی اجتماعی و در ادامه شادکامی افراد می‌شود.

 

دانلود مقاله: شبکه‌های اجتماعی مجازی و شادکامی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt