طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ایدر هزاره سوم و در عصر انفجار دانش و فناوری، بدون شک نیروی انسانی از اصلی‌ترین ارکان هر سازمان دانشمحور به‌ویژه سازمان‌های رسانه‌ای محسوب می‌شود. در این خصوص نقش منابع انسانی در سازمان‌ها به‌عنوان یک عنصر حیاتی نگریسته می‌شود، به‌طوریکه در حال حاضر در بسیاری از سازمان‌ها منابع انسانی به‌عنوان یک مزیت رقابتی و همچنین به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در موفقیت سازمانی پذیرفته‌شده است.

در این پژوهش محقق تلاش می‌کند مدل شایستگی مدیر رسانه را ارائه کند و با استفاده از مدل شایستگی، قصد دارد شایستگی‌های کلیدی مدیر رسانه را با بهره‌گیری از مدل شایستگی شناسایی کند. برای تعیین شایستگی‌های مدیر رسانه از رویکرد مراجعه به متخصصان و خبرگان استفاده شده است. متناسب با رویکرد، روش استفاده شده در مقاله گراندد تئوری است. پژوهشگر با استفاده از روشی کیفی که داده بنیان است، بدون پیش‌فرض، مدل را از دل داده‌های میدانی ارائه می‌کند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه از کدگذاری سه مرحله‌ای استرواس و کربین استفاده شده که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی است. محقق پس از کدگذاری پایانی و پالایش نظری دادههای مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران رسانه و برخی از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت رسانه و ارتباطات که از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی جمع‌آوری شده‌اند و رسیدن به اجماع نظری مدل خود را ارائه داده است که شامل سه دسته‌ی شایستگی ذهنی، شایستگی شناخت رسانه، شایستگی دانشی و مدیریتی است که هرکدام از این شایستگی‌های دارای زیرمقوله‌هایی هستند که حول این شایستگی‌های  محوری گردآمده‌اند.

 

دانلود مقاله:  طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt