تکنولوژی‌های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه

تکنولوژی‌های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعهمرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوس آرام از سال ۱۳۴۸ که تکنولوژی و توسعه در سرلوحه کار آن قرار گرفت در میان کشورهای درحال توسعه در اجلاس خود در سال ۱۹۸۶ «منایع انسانی و توسعه و ابعاد فنی» را در دستور کار خود قرار داد تکنولوژی آسیا و اقیانوس آرام.

انقلاب اطاعات را نتیجه منطقی انقلاب صنعتی دانسته که به دید آمدن «جامعه تکنوژیک عقلانی» منجر گردیده است که اجزای آن را اطلاعات و شناخت تشکیل می دهند، تکنولوژی الکترونیک اطلاعات به دو گروه عمده تقسیم می شوند: ۱- تله ماتیک ها ( رسانه های بزرگ)، ۲- اتنوترونیک(رسانه های کوچک)

 

دانلود مقاله: تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt