حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه

حکمرانی جدید در اقتصاد رسانهرشد سریع و روزافزون رسانه ها و نقش چشمگیر آنها در جنبه های گوناگون زندگی انسان ها در جوامع امروزی، موجب شکل گیری رشته های تخصصی متعددی از جمله مدیریت رسانه شده است. مدیریت رسانه بدون توجه به اقتصاد آن، هیچ گاه کامل و جامع نخواهد بود.

در اقتصاد آنچه تعیین کننده ارزش هر کالایی است، میزان کمیابی آن است. افزایش تصاعدی شمار رسانه‌ها و بمباران اطلاعاتی مخاطبان از سوی آنها باعث شده است که عنصر کمیاب در حوزه اقتصاد رسانه، به جای اطلاعات، توجه مخاطبان به رسانه‌ها و اطلاعات ارسالی از سوی آنها باشد. کمیابی توجه، سبب پدید آمدن نظریه جدیدی درباره ماهیت اقتصاد به نام «اقتصاد توجه» شده است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر، معرفی نظریه «اقتصاد توجه» و بررسی نقش آن در اقتصاد رسانه هاست.

دانلود مقاله: حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt