شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن ها بر روابط اجتماعی کاربران

شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن ها بر روابط اجتماعی کاربرانامروزه ارتباط تمدن ها دنیای ارتباطات اجتماعی روزمره را نیز متحول نموده است. ایجاد شبکه های ارتباطی ماهواره ای و اینترنتی نه تنها افراد یک جامعه را به هم نزدیک تر نموده بلکه توانسته است بین ملل مختلف نیز به صورتی شگرف ارتباطات اجتماعی فرا ملی برقرار نماید.

تکنولوژی های ارتباطی به خصوص پس از اختراع دستگاه چاپ و به میدان آمدن رادیو و تلویزیون نگرانی هایی برای جامعه شناسان در خصوص اترات اجتماعی آنها به دنبال داشته است. ظهور اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی به عنوان رسانه ای قدرتمند در سال های اخیر رشد حیرت انگیزی کرده است و نویدها و تهدیدات بسیاری را به همراه داشته است. آنچه در این شبکه های اجتماعی و ارتباطی بسیار حائز اهمیت است تفاوت و تنوع فرهنگها و تمدن ها و ایجاد ارتباط بین آن هاست.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان سابقه کاربری در شبکه ها بیشترین تاثیر را بر ارتباطات غیر علنی داشته است. هم چنین عدم حضور فیزیکی کاربران در شبکه ها و مهارتهای اجتماعی، تعاملی بودن ارتباطات در شبکه ها و میزان اعتماد بنفس کاربران، گستردگی فضای ارتباطی در شبکه ها و میزان ارتباط کاربران با خانواده سابقه کاربری در شبکه ها و میزان خود عرضه گری کاربران، سابقه کاربری در شبکه ها و میزان ارتباط کاربران با خانواده، سابقه کاربری در شبکه ها و میزان فردگرایی، سابقه کاربری در شبکه ها و میزان ارتباط کاربران با دوستان، گمنامی کاربران و مشارکت اجتماعی، گمنامی و مهارتهای اجتماعی، گمنامی و میزان ارتباط کاربران با دوستان رابطه معنی دار و میزان روابط اجتماعی کاربران شبکه ها براساس نوع کاربری استفاده از شبکه ها تفاوت معنی دار مشاهده نشده است.

دانلود مقاله:  شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن ها بر روابط اجتماعی کاربران

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt