عملیات روانی ، زبان و ساختار آگاهی

عملیات روانی ، زبان و ساختار آگاهیمنحنی تحولات تاریخی عملیات روانی در طی قرون، عمدتا تابعی از تحولات ابزار عملیات روانی بوده است. بررسی تاریخی سیر تحول اندیشه نظامی بیانگر آن است که عامل تعیین کننده مقاطع مختلف ادوار عملیات روانی، با تغییر و تحول در ابزارهای این علم شناخته می شود.

عملیات روانی، تلاش‌های برنامه‌ریزی شده ای است برای تغییر ادراکات و در نهایت رفتار مخاطبان معین. اجرا و انجام موفقیت‌آمیز سناریوی عملیات‌روانی توسط رسانه‌ها، مستلزم درک درست آنان از مخاطبان، شگردها، روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در ترغیب و متقاعد کردن مخاطبان است؛ لذا طراحان عملیات روانی رسانه‌ای باید به اطلاعاتی در مورد فرهنگ، شرایط و ویژگی‌های اجتماعی – سیاسی مخاطبان دست یابند؛ اما این مهم خود مستلزم درک پیچیدگی‌های میان رابطه ساختار آگاهی انسان و سازه های مؤثر در تکوین آگاهی است. به عبارتی عملیات روانی از طریق رسانه، باید به ماهیت تعاملات میان آگاهی، ساختارهای هنجاری، شناختی، ابزاری و احساسی توجه داشت باشد تا از طریق مداخله در ارزش‌های حاکم بر ساختارهای مذکور یعنی صداقت، حقیقت، مفید بودن و زیبایی‌شناسی زمینه برهم زدن نقطه تعادل میان عینیت و ذهنیت را فراهم ساخته و سازه‌های موجد سازمان آگاهی چون فضاسازی، گزینش و همگون‌سازی را، ساختار مجدد دهد. بدیهی است به جهت ماهیت زبان که بر بنیاد اشتراک معانی استوار است، با تغییر در ساختار آگاهی، ساخت معنایی واژگان دچار تغییر شده و این خود زمینه تغییرات زبانی (توسیع و تضییق معنایی واژگان) را فراهم خواهد آورد.

 

دانلود مقاله:  عملیات روانی ، زبان و ساختار آگاهی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt