نگرشی بر بنیان‌های نظری مدیریت سازمان‌های رسانه ای

نگرشی بر بنیان‌های نظری مدیریت سازمان‌های رسانه ایهر چه بر اهمیت نهاد ارتباط جمعی افزوده شده ، هم خود رسانه های جمعی و هم فرآیند ارتباط جمعی بیش تر مورد مطالعه منظم قرار گرفته است. اهمیت و جایگاه سازمان های رسانه ای جمعی پیش فرض اساسی این مقاله است.

این مقاله رهیافت‌های نظری به تجزیه و تحلیل مدیریت در سازمان های رسانه ای را مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به نقش منحصر به فرد این سازمانها در حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، توسعه مبانی نظری جهت مطالعه مدیریت و رهبری در آنها منطقی و ضروری می نماید. سازمان های رسانه ای طیف وسیعی را شامل می‌شوند که در مقاله حاضر منظور از سازمان رسانه ای، رسانه های جمعی اعم از رادیو، تلویزیون و مطبوعات میباشد. سازمان‌های رسانه‌ای با داشتن ویژگیهای منحصر به فرد خود در مقایسه با سایر سازمان های بزرگ، نیاز به مدیریتی متفاوت پیدا می کنند. این مقاله در سه بخش به بررسی بنیان های نظری مدیریت در سازمانهای یادشده می پردازد.

 

دانلود مقاله:  نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt