پدیدارشناسی احساسات کاربران در فضای مجازی

پدیدارشناسی احساسات کاربران در فضای مجازیفضای مجازی و کنش های ارتباطی در آن،‌سبب شکل گیری نوع جدیدی از تعاملات ذهنی و فناوری و نیز دگرگونی در نگرش‌ها، احساسات و تعلقات کاربران شده است. حقیقت آن است که تسلط دو فضایی بودن در تمام شئون زندگی ،‌ارتباطات انسانی را با گستره تازه ای رو به رو کرده است.

فضای مجازی با کار کردها و قابلیت های خود، شیوه تعاملات انسانی و چگونگی ابراز احساسات را دگرگون کرده است. به منظور شناخت چگونگی و فرایند این تحول در تجربه زیسته کاربران، از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق شیوه نمونه گیری هدفمند و مصاحبه عمیق با ۲۵ نفر از کسانی که حداقل چهار ساعت از شبانه روز را در فضای مجازی سپری می کنند، صورت پذیرفت، مضامین استخراج شده شامل سه مضمون محوری «حس حضور»،« عرضه شدگی» و «پیوستاری شدن» بوده است. مضامین فرعی حس حضور، دربرگیرنده معنابخشی به زندگی، غیاب دیگری، رهاشدگی از جهان واقع و غرق شدگی احساس است و عرضه شدگی، مضامین نمادین شدن، فوریت تقلیل یافته و تقلیل گرایی احساسی را شامل می شود. تنها مضمون فرعی پیوستاری شدن نیز مفهوم امتداد احساسی است.

 

دانلود مقاله: پدیدارشناسی احساسات کاربران در فضای مجازی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt