اخلاق روزنامه‌نگاری آسیب‌ها و چالش‌ها

اخلاق روزنامه‌نگاری آسیب‌ها و چالش‌هامطبوعات به عنوان یکی از ارکان و عوامل مهم و اساسی در رشد و توسعه‌ی یک جامعه محسوب می‌شود. پویایی و به روز بودن رکن چهارم دموکراسی، در گرو حضور فعال مطبوعات در عرصه های گوناگون سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی است.

بحث اخلاق رورنامه نگاری از جمله مباحث مطرح در قلمرو دانش جامعه شناسی،‌علم ارتباطات و اخلاق کاربردی است. در قلمرو کار روزنامه نگاری این سوال مطرح است که آیا اخلاق می تواند در این عرصه حاکم باشد؟ اگر آری ، اخلاق روزنامه‌نگاری داری چه مشخصه‌هایی است؟ آیا رعایت اخلاق در روزنامه‌نگاری ضروری است؟ وظایف اخلاقی،‌و اخلاق روزنامه‌نگاری کدامند؟

 

دانلود مقاله:  اخلاق روزنامه‌نگاری آسیب‌ها و چالش‌ها

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt