اینترنت، جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌ها

اینترنت، جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌هااز نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به بعد، استفاده از اینترنت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در کشورهای توسعه یافته و تا حدودی، در کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته است و به دلیل تأثیر گسترده آن در زوایای گوناگون زندگی، اصطلاحاتی همچون «دهکده جهانی»، «آگاهی سیاره ای» و «پایان جغرافیا» در محافل دانشگاهی جهان امروز رواج یافته‌اند.

فناوری های نوین ارتباطی در دهه ۱۹۹۰، به افزایش قدرت جنبش‌های اجتماعی جدید، در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض‌ها و ایجاد چالش‌های جدی برای حکومت ها انجامیده اند. چنان که می‌توان گفت جنبش های اجتماعی جدید با بهره گیری از فناوری های جدید رسانه ای، نقش بسیار مهمی در تحولات جامعه مدنی جهانی ایفا می کنند.
در این مقاله، نخست، به کار کردهای مهم اینترنت در جنبش های اجتماعی، از حیث نظری پرداخته می شود و سپس، به منظور تأیید بحث‌های نظری، جنبش های اجتماعی زاپاتیستا جنبش‌های اعتراضی علیه سازمان تجارت جهانی و گروه ۸ و نیز جنبش های صلح‌طلبانه، به اجمال بررسی می‌شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به بعد، اینترنت با قابلیت‌هایی همچون پست الکترونیک، وب سایت‌ها، اطلاع رسانی گسترده، شبکه‌سازی و هویت‌سازی، بر موفقیت این جنبش‌ها در تشویق و بسیج اعتراض‌ها در سطح جهانی، تأثیر قابل توجهی داشته است.

 

دانلود مقاله:  اینترنت، جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌ها

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt