تاثیر پیام های ویروسی بر سرعت انتقال پیام در فرایند ارتباطات رسانه ای

تاثیر پیام های ویروسی بر سرعت انتقال پیام در فرایند ارتباطات رسانه ایطبیعت، همواره الهام بخش بسیار مناسبی برای شکل دهی به فعالیت های انسانی بوده است. ارتباطات ویروسی نیز نحوه فعالیت خود را به عنوان یک ساز و کار ارتباطی در سطح گسترده، از نحوه فعالیت ویروس ها و بخصوص مهم ترین ویژگی آنها یعنی سرعت و توسعه همه جانبه الهام گرفته است.

ارتباطات ویروسی، با محوریت وجود پیام ویروسی، به تازگی کاربردهای بسیاری یافته است. وجود ویروس در پیام ها باعث می شود پیام، خاصیت خود تکراری پیدا کند و سرعت توزیع آن در بین مخاطبان افزایش یابد. هدف پژوهش حاضر نیز مطالعه تأثیر ویروس های قابل استفاده در پیام ها، بر سرعت انتقال پیام بوده است. به این منظور مدل جامع ارتباطات ویروسی با بررسی ادبیات موضوع و دیدگاه های اندیشمندان این حوزه طراحی شد.

دانلود مقاله: تاثیر پیام های ویروسی بر سرعت انتقال پیام در فرایند ارتباطات رسانه ای

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt