رسانه، توسعه و سیاست‌گذاری رسانه‌ای

رسانه، توسعه و سیاست‌گذاری رسانه‌ای«توسعه»چند صباحی است که میهمان ناخوانده زبان و جهان ما شده است. این واژه سراپا ارزشی نه تنها در ادبیات تخصصی، که در ادبیات عامیانه و در میان مردم کوچه و بازار نیز جا باز کرده است، به طوری که مردم عادی نیز سخن از ملل توسعه یافته، توسعه نیافته و درحال توسعه می رانند.

«توسعه»چند صباحی است که میهمان ناخوانده زبان و جهان ما شده است. این واژه  سراپا ارزشی نه تنها در ادبیات تخصصی، که در ادبیات عامیانه و در میان مردم کوچه و بازار نیز جا باز کرده است، به طوری که مردم عادی نیز سخن از ملل توسعه یافته، توسعه نیافته و درحال توسعه می رانند. اما از آنجا که زبان ما جهان ماست و لااقل تقدیر ما را رقم می زند، این ورود تنها در سطح گفتمانی باقی نمانده و کل فضای غیرگفتمانی ما را رقم زده و می زند. بر این اساس، ما سخن از درحال گذار یا توسعه بودن جامعه خود می رانیم و با تمسک به عقلانیت تجددی گذشته، حال و آینده خود را برمبنای فلسفه تاریخی تجددی فهم کرده و بر آن مبنا کنش می کنیم. بدین صورت، به سادگی هرچه تمام تر پیوند وثیق توسعه و تجدد آشکار و این ادعا  که « توسعه تکمیل پروژه ناتمام مدرنیته است »مسجل می گردد.

 

دانلود مقاله: رسانه، توسعه و سیاست‌گذاری رسانه‌ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt