شورای مطلبوعات و اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

شورای مطلبوعات و اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگارینخستین بخش از طرح توجیهی «ضرورت تهیه و تدوین نظام حقوقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران» شامل مقررات بنیادی حرفه روزنامه‌نگاری از قبیل قانون استقلال حرفه‌ای و پیمان دسته جمعی کار روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در شماره های پیشین رسانه از نظر گذشت.

در یک قرن اخیر، به موازات پیشرفت و گسترش فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری و با توجه به حساسیت خاص این فعالیت ها ،‌از لحاظ رعایت واقع گرایی و بی طرفی و حفظ منافع و مصالح عمومی و احترام به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، برای انجام صحیح و دقیق وظایف و مسئولیت های رونامه نگاران، در اکثر کشورها در کنار معیارها و ضابظه های حقوقی مربوط به محدودیت ها و جرایم مطبوعاتی، که در قوانین مصوب پیش بینی می شوندواز سوی مقامات قضایی مورد پیگیری و رسیدگی قرار میگیرند، مجموعه هایی از مقررات اخلاقی روزنامه نگاری نیز به وسیله‌ی سازمانهای حرفه ای گردانندگان مطبوعات وانجمن ها و اتحادیه های حرفه ای روزنامه نگاران تدوین و تصویب گردیده‌اند و برای حراست از اجرای آنها نهادهای ویژه ای با نام‌های «شورای مطبوعات» یا «شورای وسایل ارتباط جمعی» و نظایر آنها تاسیس شده اند.

 

دانلود مقاله : شورای مطبوعات و اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt