آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی برای نوجوانان و جوانان

آسیب های استفاده از شبکه های اجتماعی برای نوجوانان و جوانانانسان ها به صورت فطری اجتماعی هستند و حضور در اجتماعات برای آن ها بسیار ارزشمند است . اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی نوع ارتباطات اجتماعی تغییر کرد و شبکه های اجتماعی مجازی شکل گرفت. اهمیت و محبوبیت شبکه های مجازی در آینده بیش از این خواهد شد ، زیرا در دنیای حقیقی هیچ گاه افراد علاقه مند ، موضوعات مورد علاقه ی خود را به این وسعت و اندازه نمیبینند .

انسان ها به صورت فطری اجتماعی هستند و حضور در اجتماعات برای آن ها بسیار ارزشمند است . اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی نوع ارتباطات اجتماعی تغییر کرد و شبکه های اجتماعی مجازی شکل گرفت. اهمیت و محبوبیت شبکه های مجازی در آینده بیش از این خواهد شد ، زیرا در دنیای حقیقی هیچ گاه افراد علاقه مند ، موضوعات مورد علاقه ی خود را به این وسعت و اندازه نمی‌بینند .

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt