حضور در شبکه های اجتماعی در ایران و جهان

حضور در شبکه های اجتماعی در ایران و جهانبر اساس آمار ایرانیان در طول چیزی بین ۸ الی ۹ ساعت از وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند در حالی که این رقم در کشوری مثل فلیپین ۳ساعت و ۴۲ دقیقه، در برزیل ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه و در آرژانتین و مکزیک، ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه است. شبکه های اجتماعی مورد بررسی، فیبسوک، توئیتر ، تلگرام، واتز اَپ و … است….

بر اساس آمار ایرانیان در طول چیزی بین ۸ الی ۹ ساعت از وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند در حالی که این رقم در کشوری مثل فلیپین ۳ساعت و ۴۲ دقیقه، در برزیل ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه و در آرژانتین و مکزیک، ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه است. شبکه های اجتماعی مورد بررسی، فیبسوک، توئیتر ، تلگرام، واتز اَپ و … است….

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt