مقایسه اینترنت در سال ۲۰۱۸ با سال ۲۰۱۷

مقایسه اینترنت در سال ۲۰۱۸ با سال ۲۰۱۷در هر ۶۰ ثانیه چه میزان از داده و اطلاعات در فضای مجازی تولید و منتشر می شود.

در هر ۶۰ ثانیه چه میزان از داده و اطلاعات در فضای مجازی تولید و منتشر می شود.

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt