نقش رسانه و دنیای مجازی در فرهنگ سازی سلامت

نقش رسانه و دنیای مجازی در فرهنگ سازی سلامتدر این اینفوگرافیک ویژگی های منفی رسانه و فضای مجازی، وظایف نظام سلامت برای ارتقای سواد سلامت جامعه و خدمات فضای مجازی برای پزشکان و بیماران ارائه شده است.

در این اینفوگرافیک ویژگی های منفی رسانه و فضای مجازی، وظایف نظام سلامت برای ارتقای سواد سلامت جامعه و خدمات فضای مجازی برای پزشکان و بیماران ارائه شده است.

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt