فرآیند اهلی سازی تکنولوژی رسانه‌ای: تجربه زیسته جوانان ایرانی در پذیرش تلفن همراه هوشمند

فرآیند اهلی سازی تکنولوژی رسانه‌ای: تجربه زیسته جوانان ایرانی در پذیرش تلفن همراه هوشمنددر سال‌های اخیر به دنبال ورود تلفن‌های همراه هوشمند، عرصه ارتباطات موبایلی شاهد دگرگونی‌های فراوانی بوده است. ازآنجاکه یکی از قابلیت‌های تکنولوژی درنوردیدن مرزهای جغرافیایی است، جامعه ما نیز شاهد تغییرات اجتماعی برآمده از این نوآوری رسانه‌ای بوده است.

در این میان، زندگی روزمره جوانان به‌عنوان گروهی که عموماً در پذیرش تکنولوژی‌های نوین پیش‌قدم می‌شوند، تحت تأثیر این فضای تکنولوژیک تغییر کرده است. در مقاله حاضر به مطالعه فرآیند پذیرش و اهلی سازی تلفن‌های همراه هوشمند در زندگی روزمره جوانان ایرانی پرداخته‌ایم. از خلال مصاحبه‌های نیمه استاندارد با دانشجویان مقطع کارشناسی شهر تهران، شش مقوله اصلی در نحوه مصرف تلفن همراه هوشمند توسط جوانان به دست آمد که در سطوح فردی و اجتماعی زندگی روزمره آن‌ها تجلی پیداکرده‌اند.

 

دانلود مقاله: فرآیند اهلی سازی تکنولوژی رسانه‌ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt