رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات

رسانه‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخاباتدر عصر کنونی، رفتار سیاسی شهروندان در جوامع گوناگون تحت تأثیر رسانه‌ها و فناوری‌های جدید ارتباطاتی قرار گرفته و تغییر شکل و ماهیت داده است. یکی از مهم‌ترین رفتارهای سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی و رفتار رأی‌دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده عمل و تأثیر وسائل ارتباط‌جمعی و به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی نوپدید قرار گرفته است.

در این راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد، تأثیر رسانه‌های اجتماعی- فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام- بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی را در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری (هفتم اسفندماه ۱۳۹۴) بررسی و مطالعه نماید.
روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه محقق ساخته است. با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری ۸۵۶۹ نفری – که تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده‌های پردیس اصلی دانشگاه علامه طباطبائی را شامل می‌شد- ۳۷۰ نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و بررسی شدند.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی منتخبِ تحقیق با مشارکت سیاسی (۴۱۳/۰)، میانِ میزان اعتماد به رسانه‌های اجتماعی مورد بررسی و مشارکت سیاسی (۳۱۸/۰) و میزان اثربخشی در استفاده از رسانه‌های اجتماعی با مشارکت سیاسی (۵۲۳/۰) رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. در ارتباط با دو متغیر زمینه‌ای مقطع تحصیلی (۴۰۱/۰-) و سن پاسخگویان (دانشجویان نمونه تحقیق) با مشارکت سیاسی (۴۳۱/۰-) نیز رابطه معکوس و معنادار است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نیز نشان می‌دهد، که حدود ۳۲ درصد از کل واریانس مشارکت سیاسی دانشجویان با این پنج متغیرِ معنادار یعنی میزان استفاده، میزان اعتماد، میزان اثربخشی، مقطع تحصیلی و سن قابل پیش‌بینی است.

 

دانلود مقاله: رسانه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt