سبک های نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی

سبک های نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلیظهور هر رسانه‌ای در جامعه کارکردهای مثبت و منفی در‌هم‌تنیده‌‌ای را به همراه دارد که چشم‌پوشی از هر کدام می‌تواند آسیب جدی را متوجه جامعه کند. شبکه‌های اجتماعی موبایلی نیز از این امرمستثنی نیستند؛ برهمین اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی چنین ابعادی به بررسی سبک‌های نوین ارتباطی در فضای مجازی پرداخته است.

در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است و جامعه آماری آن کاربران ۱۵ سال و بالاتر ساکن در شهر تهران هستند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد از یک سو، شبکه‌های اجتماعی موبایلی کارکرد تقویت‌کننده و تکمیل‌کننده ارتباطات انسانی را داشته و نقش مهمی در خودگشودگی کاربران ایفا می‌کنند. از سوی دیگر طبق نتایج این تحقیق،  کاربران به لحاظ ارتباطی دچار محدودیت شده و از فعالیت‌ها و ارتباطات سازنده‌ای چون برقراری ارتباطات چهره به چهره، کتاب خواندن و ورزش کردن محروم می‌شوند.

 

دانلود مقاله: سبک های نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt