فضای سایبر و توانمندسازی زنان در ایران

فضای سایبر و توانمندسازی زنان در ایراندر این مقاله به توانمندی زنان در فضای سایبر پرداخته ‌شده است. مطالعه توانایی زنان در فضای سایبر از این ‌جهت است که این فضا شرایط لازم برای مشارکت زنان فارغ از برخی محدودیت‌های دنیای واقعی را فراهم می‌کند که این امر می‌تواند به توانمندی فردی بینجامد. آن‌ها می‌توانند با داشتن مجموعه مهارت‌ها و انگیزه لازم مسیر را برای استفاده از اینترنت در جهت منافع خود و تولید محتوا هموار کنند.

همچنین با رساندن صدایشان به گوش دیگران امکان تغییر و اصلاح کلیشه‌های قالبی و ایماژهایی که به آن‌ها نسبت داده می‌شود را عملی می‌سازند. اما آن‌ها برای عملیاتی کردن امکان استفاده از اینترنت در جهت هر آنچه که می‌خواهند، نیازمند مؤلفه‌هایی هستند. به همین دلیل برای شناسایی این مؤلفه‌ها و تأثیر آن‌ها بر توانمند شدن فردی زنان در استفاده از فضای سایبر، پرسشنامه‌ای آنلاین طراحی و تنظیم شد و در اختیار زنانی که در فضای سایبر به انواع فعالیت‌ها می‌پردازند، قرار داده شد. بعد از تکمیل پرسشنامه‌ها، تعداد ۴۲۹ پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. یافته نشان می‌دهد متغیرهایی همچون هدفمندی فعالیت، میزان آشنایی نسبت به زنان فعال، میزان فعالیت و سواد رسانه‌ای انتقادی در بخش مصرف و تولید،‌ توانمندی زنان در استفاده از فضای سایبر را افزایش می‌دهد.

 

دانلود مقاله: فضای سایبر و توانمندسازی زنان در ایران

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt