نقش رسانه های اجتماعی در سبک زندگی اعضای کتابخانه های عمومی با تحلیل “سوات”

نقش رسانه های اجتماعی در سبک زندگی اعضای کتابخانه های عمومی با تحلیل “سوات”سبک زندگی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی شناخته‌شده در هر محل، منطقه، یا کشور باشد، که البته بر اساس نظر برخی از صاحب‌نظران، نمادی فردی یا اجتماعی است که عوامل گوناگونی بر آن تأثیرگذار هستند. امروزه و با پیشرفت‌های گوناگون علمی و فناورانه، تجهیزات و فناوری‌های جدیدی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد وارد شده و ارتباطات و تبادلات روزمره را دگرگون نموده است.

در بین این فناوری‌های نوین، رسانه‌های اجتماعی نقش بسزایی را در بخش‌های گوناگون زندگی ایفا می‌کنند و تأثیرهای زیادی نیز بر افراد و جوامع گذاشته‌اند. این پژوهش با روش توصیفی و با توجه به شاخص‌های مهم سبک زندگی مانند: پوشاک، طرز رفتار، تغذیه، برخورد و… نقش رسانه‌های اجتماعی در زندگی اجتماعی و فردی اعضای کتابخانه‌های عمومی استان فارس را با استفاده از تحلیل سوات مورد بررسی قرار می‌دهد و هدف آن تعیین و شناسایی میزان تأثیر آنها در کم یا زیاد کردن و یا بهبود و ارتقاء و یا تنزل سبک زندگی و نظم و امنیت در شاخص‌های ذکرشده و همچنین در پایان راهکارهایی جهت ارتقای سبک زندگی با استفاده از رسانه‌های اجتماعی،  ارائه ‌شده است.

 

دانلود مقاله:  نقش رسانه های اجتماعی در سبک زندگی اعضای کتابخانه های عمومی با تحلیل سوات

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt