هوموفیلی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

هوموفیلی در شبکه‌های اجتماعی مجازیدر این پژوهش درصدد هستیم تا وزن ویژگی‌های مختلف هوموفیلی ازجمله: جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، سال ورود به دانشگاه، شهرستان محل سکونت و وضعیت تأهل را برای کاربران ایرانی در یک شبکه اجتماعی مجازی نمونه (دانشجویان تحصیلات تکمیلی زنجان)، به دست آوریم.

در این پژوهش درصدد هستیم تا وزن ویژگی‌های مختلف هوموفیلی ازجمله: جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، سال ورود به دانشگاه، شهرستان محل سکونت و وضعیت تأهل را برای کاربران ایرانی در یک شبکه اجتماعی مجازی نمونه (دانشجویان تحصیلات تکمیلی زنجان)، به دست آوریم. تا آنجا که می‌دانیم، این مقاله اولین کار پژوهشی است که الگوی رفتاری کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی، را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
ساختار مقاله نیز مبتنی بر بیان مسئله و بعد ارائه طرح نظری برای تبیین نظری آن‌که مبتنی بر استفاده از نظریه هوموفیلی برای شناسایی روابط هوموفیلی در بین دانشجویان دانشگاه زنجان به‌عنوان نمونه موردی است. سپس در بخش روش‌شناسی به ارائه ابزار اندازه‌گیری هوموفیلی می‌پردازیم و در نهایت نیز تحلیل‌ها را ارائه کرده و نتیجه‌گیری می‌کنیم تا دستاورد علمی مقاله روشن شود.

 

دانلود مقاله: هوموفیلی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt