بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازیشبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از وب سایت ها هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته اند. این گونه سایت ها بر مبنای تشکیل اجتماعات آنلاین فعالیت می کنند و هرکدام، دسته ای از کاربران اینترنتی را با ویژگی های خاصی گرد هم می آورند. به عبارت ساده تر، شبکه های اجتماعی را گونه ای از رسانه های اجتماعی دوطرفه می دانند که امکان دستیابی به نحوه جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند.

شبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از وب سایت ها هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته اند. این گونه سایت ها بر مبنای تشکیل اجتماعات آنلاین فعالیت می کنند و هرکدام، دسته ای از کاربران اینترنتی را با ویژگی های خاصی گرد هم می آورند. به عبارت ساده تر، شبکه های اجتماعی را گونه ای از رسانه های اجتماعی دوطرفه می دانند که امکان دستیابی به نحوه جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند. امروزه میلیون ها نفر از کاربران اینترنت، عضو صدها شبکه اجتماعی متفاوت می باشند و بخشی از فعالیت آنلاین روزانه خود در فضای اینترنت را در این سایت ها انجام می دهند. پژوهش حاضر باهدف بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان دختر دبیرستان های شهرکرد به شبکه های اجتماعی مجازی انجام شده است. مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ۹۳ مشغول – دانش آموزان دختر متوسطه شهر شهرکرد که در سال تحصیلی ۹۴ به تحصیل بودند، تشکیل می دهد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ۳۹۰ نفر برآورد شده است. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جمع آوری گردید. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوایی مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

 

دانلود مقاله: بررسی جامعه شناختی عوامل مرتبط با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt