گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام

گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرامهدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز-نمود بدن رسانه ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارایه تصویری طبقه بندی شده از انواع تیپ هایی که توسط کاربران برای باز- نمود بدن رسانه ای به کار گرفته شده است.

هدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز-نمود بدن رسانه ای کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارایه تصویری طبقه بندی شده از انواع تیپ هایی که توسط کاربران برای باز- نمود بدن رسانه ای به کار گرفته شده است. مقصودی که تلاش شد از رهگذر پاسخ گویی به سه سوال اصلی محقق شود؛ این سوالات عبارت اند از: ۱- الگوهای غالب باز-نمود بدن رسانه ای در عکس های شخصی کاربران ایرانی اینستاگرام چیست -۲ کاربران ایرانی اینستاگرام از چه استراتژی ها و تکنیک هایی برای باز- نمود بدن رسانه ای استفاده می کنند ۳- هدف از به کارگیری هر یک از این استراتژی ها و تکنیک ها چیست به منظور دست یابی به پاسخ هایی مستدل برای پرسش های مطرح شده از سه مفهوم اساسی که رویکرد نمایشی گافمن را شکل می دهند و دیدگاه های باتلر پیرامون اجرای جنسیتی بهره گرفتیم. بر این اساس، چگونگی اجرا، باز-نمود بدن و مدیریت تاثیرگذاری کاربران مورد تحلیل قرار گرفت. با استفاده از روش مردم نگاری مجازی و بکارگیری الگوی ارایه شده توسط سادبک مشتمل بر سه تکنیک مصاحبه، مشاهده مشارکتی و خوانش محتوای مجازی، داده های لازم گردآوری و سپس تحلیل شدند. بر همین مبنا، ضمن حضور طولانی مدت در اینستاگرام، اشتراک گذاری عکس و فعالیت در این شبکه، با ۲۶ کاربر مصاحبه نیمه ساخت یافته عمیق انجام شد؛ و محتوای تولیدی آن ها در قالب عکس ۱ و متن مورد تحلیل قرار گرفت. عملیاتی سازی سه تکنیک سادبک در میدان مطالعه، نشان از وجود سه تیپ بدنی اجتماعی، نمایشی و زیباشناختی در اینستاگرام داشت؛ تیپ هایی که هر یک به زیرمجموعه هایی کوچک تر تقسیم می شوند.

 

دانلود مقاله: گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt