نگرشی بر بنیان‌های نظری مدیریت سازمان‌های رسانه ای

نگرشی بر بنیان‌های نظری مدیریت سازمان‌های رسانه ای

این مقاله رهیافت‌های نظری به تجزیه و تحلیل مدیریت در سازمان های رسانه ای را مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به نقش منحصر به فرد این سازمانها در حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، توسعه مبانی نظری جهت مطالعه مدیریت و رهبری در آنها منطقی و ضروری می نماید. سازمان های رسانه ای طیف وسیعی ...

ادامه مطلب ...
طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه  و فناوری‌های نوین اطلاعاتی وارتباطی

طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی وارتباطی

مقاله حاضر تأثیرات فناوری های نوین ارتباطی بر مدیریت رسانه را با روش اسنادی مورد بررسی قرار داده است. پنج خصوصیت دیجیتالی شدن محتوا، تعاملی بودن، شخصی سازی، آنی بودن و مستقیم بودن به عنوان ویژگی هایی شناسایی شدند که متأثر از فناوری های نوین به میزان متفاوتی در هر یک از رسانه ها ایجاد ...

ادامه مطلب ...
مدیریت رسانه:گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی

مدیریت رسانه:گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی

ادبیات رشته مدیریت رسانه در سال‌های گذشته، تمرکز بر مدیریت سازمانی بوده است و وجه رسانه‌ای آن، در پردازش و هدایت پیام در محیط ارتباطی، مغفول مانده است. در عمل هم، ناکارآمدی طیف گسترده سازمان‌های رسانه‌ای با تغییرات گسترده اجتماعی ما را به بازتعریف ساختار و کارکرد نوین برای این سازمان ها وا می‌دارد. از ...

ادامه مطلب ...
طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

در این پژوهش محقق تلاش می‌کند مدل شایستگی مدیر رسانه را ارائه کند و با استفاده از مدل شایستگی، قصد دارد شایستگی‌های کلیدی مدیر رسانه را با بهره‌گیری از مدل شایستگی شناسایی کند. برای تعیین شایستگی‌های مدیر رسانه از رویکرد مراجعه به متخصصان و خبرگان استفاده شده است. متناسب با رویکرد، روش استفاده شده در ...

ادامه مطلب ...
روش‌های موثر مدیریت در رسانه

روش‌های موثر مدیریت در رسانه

مدیریت در رسانه، کار دشوار و چند پهلو است؛ دشواری آن مبتنی بر فهم سازوکارهای مدیریتی در عرصۀ اطلاع رسانی است و چند پهلو بودن آن هم مربوط به عوامل درون سازمانی (خبرنگاران، مدیران، سردبیران، سیاست های رسانه و ...) و عوامل برون سازمانی (مردم و مخاطبان، صاحبان آگاهی‌ها، گروه‌های فشار، قوانین و مقررات مطبوعاتی ...

ادامه مطلب ...
چک لیست رسانه‌های اجتماعی برای ارتباطات بحران

چک لیست رسانه‌های اجتماعی برای ارتباطات بحران

کانال‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی، ویژگی‌های منحصر به فرد دارند چراکه هرکدام مخاطبان متفاوت را هدف قرار می‌دهند. هر کانالی نیاز به برقراری ارتباط از طریق پیام دارد اما آن پیام لازم است با سبک و نوع ساختاری هر کانال خاص مطابقت داشته باشد. آنچه که از طریق بیانیه رسانه‌ای، یا بر روی یک وب سایت ...

ادامه مطلب ...
طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

مقاله حاضر تأثیرات فناوری‌های نوین ارتباطی بر مدیریت رسانه را با روش اسنادی مورد بررسی قرار داده است. پنج خصوصیت دیجیتالی شدن محتوا، تعاملی بودن، شخصی‌سازی، آنی بودن و مستقیم بودن به عنوان ویژگی‌هایی شناسایی شدند که متأثر از فناوری‌های نوین به میزان متفاوتی در هر یک از رسانه‌ها ایجاد می شوند. سپس با عطف ...

ادامه مطلب ...
نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از بحران‌ها

نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از بحران‌ها

عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفایی دانش و گسترش رسانه‌های جمعی نام گرفته، آبستن حوادث و اتفاقات بی شمار است. گسترش فناوری، تأثیر ارتباطات و به کارگیری انواع سیستم‌های هوشمند، فضایی بحرانی را بر شرایط زیست محیطی جامعه جهانی حاکم ساخته است. رسانه‌ها با نقش و مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، موظفند ...

ادامه مطلب ...
فرایند تصمیم‌گیری در بحران و نقش رسانه‌ها

فرایند تصمیم‌گیری در بحران و نقش رسانه‌ها

بحران‌ها با وجود گونه‌های مختلف، از برخی ویژگی‌های مشترک مانند زمان کوتاه برای تصمیم‌گیری و فشار بسیار در زمان اندک برخوردارند. فرایند تصمیم‌گیری فرایندی است که طی آن، برای حل یک یا چند مسئله مشخص، گزینه‌هایی طرح و مطلوب ترین آنها با ارزیابی های گوناگون انتخاب می شود. تصمیم گیری در شرایط بحرانی از حساسیت ...

ادامه مطلب ...
اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌های ارتباط جمعی در مدیریت بحران(زلزله)

اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌های ارتباط جمعی در مدیریت بحران(زلزله)

در مقاله حاضر پس از بیان مقدمه‌ای درباره وضعیت بحرانی و شاخص‌های آن به نقش و وظایف رسانه‌های ارتباط جمعی در مدیریت هر چه بهتر بحران‌ها در سه مرحله؛ پیش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده است . از آنجا که محور اصلی این مقاله، اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه‌های ارتباط ...

ادامه مطلب ...
رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی

رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی

این مقاله به بررسی نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری و مدیریت بحران ها از طریق رسانه های اجتماعی می پردازد. از آنجا که این نوع از رسانه ها در سال های اخیر زمینه کنشگری را بیش از سایر رسانه های جمعی فراهم آورده اند و به تعبیر کاستلز، بستری تازه ای را به نام ...

ادامه مطلب ...
بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتی

بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتی

عنوان این پژوهش، ارائه الگوی مطلوب مدیریتی برای مطبوعات در جمهوری اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده های کمی و کیفی (آمیخته) و از نظر نحوه اجرای توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل دو گروه است. گروه نخست مدیران مسئول دعوت شده از ...

ادامه مطلب ...
عوامل تأثیرگذار بر مدیریت رسانه ها

عوامل تأثیرگذار بر مدیریت رسانه ها

ماهیت کار اطلاع رسانی و ضرورت توجه به عنصر زمان و تأثیر جدی آن در ارائه اطلاعات که گاه اختلاف چند ثانیه، در ارائه محصول اطلاعاتی می تواند تحولی شگرف ایجاد نماید و گاه چند ثانیه تاخیر می تواند فاجعه بار باشد ویژگی مهم مدیریت رسانه ای است. عنصر زمان از عناصر تعیین کننده اصلی ...

ادامه مطلب ...
ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt